Devlet Memuru Şirket Kurabilir mi?

tarafından
1885
Devlet Memuru Şirket Kurabilir mi?

657’ye Tabi olan Devlet memurları iş yeri açamaz, Devlet memurlarının esnaf ve tacir sıfatı ile kar amacı güden işletmelerde Çalışması Yasaklanmıştır. İşletmelerde faaliyet göstermeleri için öğretmen, polis gibi devlet memurları bazı istisnai durumlar halinde ticari faaliyetlerde bulunabilir. Devlet memuru şirket açabilir mi? şeklinde sitemize birden fazla soru gelince detaylandırarak yanıtlamak istedir.

Devlet memuru şirket açabilir mi?

Devlet memuru şirket kurup yürütebilir mi gibi sorulara, geçmiş yıllarda da karşılaştığımız gibi, 2018 yılında da karşılaşıyoruz. Kanunlar çok net ticari faaliyetlerde bulunan devlet memurları. İstisnai durumlar dışında devlet memurları ticari faaliyette bulunurlarsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” ana başlıklı kısmında net olarak bilgi verilmiştir. Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” hükmü ile ticaret yapan 657’ye tabii memura kademe durdurma cezası verilebilir.

Devlet Memuru şirket açması ile alakalı kanun

“Madde 28 – Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.”

Devlet memurlarının istisnai olarak, disiplin cezalarına uğramadan ticari faaliyetlerde bulunabileceği hususları şöyle sıralayabiliriz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Yukarıdaki kanun metninden de çok net bir şekilde anlaşılacağı üzere “Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç” ticari Devlet Memuru Ticari faaliyette bulunamaz.

devlet memuru anonim şirket ortaklığı

Devlet Memuru Şirket Ortaklığı

Devlet memurları Limited ve Anonim şirket ortaklığına Yönetime dahil olmadan katılabilir. “Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16. maddesinin birinci fıkrasında “Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.” denilmekte, aynı Kanunun 124 üncü maddesinde “Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

Bu Kanunda, kolektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.” Doğal olarak devlet memuru kişiler yönetime katılmamak koşulu ile limited şirket veya Anonim şirket ortaklığına katılabilir. Bu konudaki istisnalar kanunda saklıdır. anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.

Kanunlarda açık ve net olmasına rağmen, ilgili kurumlardan görüş alınabilir. Konuya özel alınmış bir görüşü indirmek için tıklayınız.