Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır – Satın Alınır

tarafından
1367
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır – Satın Alınır

Arazı satın alacak gücü olmayıp da bir şekilde tarım işleri ile uğraşıp geçim sağlamak isteyen kişilere Devletten hazine arsası nasıl kiralanır? hazine arazisi kiralama bedelleri ve  hayvancılık için devletten arazi kiralama ile orman arazisi kiralama arasında bir fark var mı? gibi konuları yazımızda işlemeye çalışacağız.

Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır veya satın alınır?

devlet hazine arazileri Maliye bakanlığına bağlı milli emlak üzerinden veya mal müdürlüklerinden kiralanır veya satın alınır. Tek yapmanız gereken ilgili kurumlara başvurmak. Bu kurumlara gitmeye vakti olmayan kişiler, İnternet üzerinden milli emlak resmi sitesine girerek mevcut ihaleleri inceleyebilir. Size uygun olan ihalelere başvurabilirsiniz.

hazine arazisi kiralama bedelleri tahmin edebileceğiniz üzere normal şahıslardan arazi kiralamak veya satın almaktan biraz zor olabilir fakat ucuz olma ihtimali daha yüksektir.

Milli Emlak’dan Arazi kiralama Avantajı

Milli emlak yani hazine arazilerini kiralamanız durumunda sizin veya firmanızın alacağı bir çok avantaj şöyledir.

 • Devlet sözleşmenin süresi boyunca, anlaşmasına uyar sizi asla rahatsız etmez.
 • İyi bir ihale süreci geçirirseniz iyi fiyatlara kiralama yapabilirsiniz.
 • Girdiğiniz ihaleyi 10 yıl gibi uzun süreler kiralayabilirsiniz.
 • KDV gibi yüksek bir ödeme yapmaktan kurtulursunuz.
 • Ağaçlandırma amaçlı yapılan kiralamalarda milli emlak size %50 gibi ciddi bir indirim uygular.
 • Ödediğiniz bedeller kamu yararınadır.

Hazine arazisi satışı avantajları

 • Fiyat olarak çok uygun şartlarda imkanları vardır.
 • İcralık ürün alışı yada farklı ihaleler ile gayrimenkul almanız durumunda KDV gibi yüksek bir bedel ödersiniz. Hazine arazisini satın alırsanız KDV ödemezsiniz.
 • Hazine arazisi alımı yaparsanız, ihale size kalırsa 2 yıl taksit ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Milli emlak’dan aldığınız gayrimenkul, arazilere 5 Yıl Emlak vergisi ödemezsiniz.
 • Devletin Atıl olarak kullanmadığı arazileri değerlendirerek kamuya faydanız olur.

Milli emlak ihalelerine Katılım şartları

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre Defterdarlık veya Mal müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

milli emlak İhalesine Katılamayacak Olanlar:

Aşağıda ki kisiler,milli emlak ihalelerine doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

a) İdarenin;

1) İta amirleri,

2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin esleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kain

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıklar anonim ortaklıklar hariç),

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Milli emlak Kira Bedeli

İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde pesin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler helinde dört eşit taksitle ödenir.

Ancak, Tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, ayni yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son aynda ve tek seferde ödenebilir.

Bir yıldan uzun süreli kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın ayni ayına göre yüzde değişim) oranında, Tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın ayni ayına göre yüzde değişim) oranında artırılabilir Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gergince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Yazımızdan da okuyacağınız üzere, bu işlere alışık olmayanlar milli emlak’dan arazi kiralamak isterse biraz zorlanabilir. hazine arazisi kiralama bedelleri Normal vatandaşlardan arazi satın almak veya kiralamaktan daha ucuz olabilir.