işyeri açma ve çalışma ruhsatı

tarafından
1346
işyeri açma ve çalışma ruhsatı

Şirket kurup dükkan açmak isteyen kişiler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır.  Bu belge halk dilinde genelde işyeri açma belgesi olarak bilinmektedir. Bu belge il özel idareleri Belediye başkanlıklarından verilmektedir. Ülkemizde işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme yetkilerini kanunlar kapsamında belli kurallara dayanarak verme yetkisi işyerinin açılacağı belediyelere verilmiştir. Bazı belediyeler bu konularda ticaretin dönmesi ve belediye çevresindeki şirketlere zorluklar çıkarmadan yürütürken, Bazı belediyeler de sıkı disiplin içinde bu işi yürütmektedir.

işyeri açacak kişilere verilen; işyeri açma ve çalışma ruhsatı için her işi yapacak kişiye aynı prosedür uygulanmaz. Yapılacak işin vasfı, tehlikesi, çevreye vereceği zararlar veya zarar oranı gibi bir çok husus incelenerek bu belgeler verilir. Bir maden işletmesi ile bir bakkal aynı prosedür üzerinden evraklarını ve düzenini kuruyor olması adaletli de olmazdı tabi.

işyeri açma ve çalışma ruhsatı belli kanun ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Bu kanun ve  Yönetmelikler, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsamaktadır. Belediyeler yaptıkları uygulamaları  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak işlem yapmaktadır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı Alma şartları

işyeri açma belgesi ile alakalı yazımızın başında da belirtiğimiz üzere, mevcut kanunları denetlemek ve uygulamak olumsuz bir durum olmaması durumunda il özel idareleri ve belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler bu konularda işletmenin durumuna göre bir takım esneklikler ve uygulanabilirlik durumuna göre müdahele edebilir. iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile alakalı istenen şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen
bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında
aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt,
sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin
alınmış olması,
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen,
satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
f) (Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973
tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali,Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması,
g) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve
depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması
ı) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile
açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerin de bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve
bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
l) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
m) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.; Değişik: 10/11/2014-2014/7002 K.) Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık
nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip
hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),
n) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla
kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı
depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.
o) (Ek: 12/12/2016-2016/9607 K.) Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile
bunların varsa tüp depolamak için kullandığı yerlerde işyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması (Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar otuz gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.).
Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

ayrıca: Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

işyeri açma belgesi evrakları

Her belediyenin kendine has yönetim biçimi olduğundan aşağıdaki evrakların bazıları alınabilir veya bazıları da alınmaya bilir. Bu hususu yazımızın başında belirtmiştik. işyeri açma belgesi evrakları genel olarak aşağıdaki evraklar istenmektedir.

1- 1 adet fotoğraf,
2- Ustalık belgesi fotokopisi (Gerekli olan işkollarında) (Ticaret Odası kaydı olanlardan istenmez),
3- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
4- Tapu fotokopisi,
5- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
6- Kira kontratı,
7- Oda kayıt belgesi,
8- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
9- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
10- İtfaiye Raporu (İtfaiye raporu gerektiren işyeri için) (Tire İtfaiye: 500 10 18),
11- Her 200 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturası fotokopisi,
12- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyeri çalışanlarına ait),

gibi evraklar istenmektedir.

işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile alakalı ilgili mevzuatı incelemek isterseniz tıklayınız